Svátek má: Hedvika

Regiony

Velikost textu:

Českolipské Vlastivědné muzeum připravuje výstavu "100 let"

Českolipské Vlastivědné muzeum připravuje výstavu "100 let"

V době uzavření muzea, v lednu a únoru, kromě technických oprav, se bude v muzeu  také připravovat a instalovat nová celoroční výstava „100 let“.

Českolipské muzeum
24. prosince 2017 - 07:00

Jedná se o rozsáhlou výstavu, která připomene sté výročí založení Československé republiky. Prostor ambitu, kde bude výstava instalována, nabízí dělení prostoru na 28 nik, z nichž každá bude nositelem jednoho obrazu či tématu z dějin republiky. Jednotlivá témata jsou rozpracována formou velkoformátových fotografií, trojrozměrných exponátů, doplňujících novinových článků, dobových tiskovin a rekvizit. Uvedl pro Libereckénovinky.cz Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Muzeum se pro veřejnost uzavírá na dva měsíce také z důvodu rozsáhlejších oprav a údržby expozic i jejich prostor. Tyto zásahy jsou pro chod muzea nezbytné, a to jak z provozních důvodů, tak z hlediska návštěvnického komfortu.

Svůj "oddechový čas" muzeum nevyužívá pouze k údržbě a opravám prostor a zařízení, ale odborní pracovníci se také plně věnují aktualizaci a především doplňování stálých expozic, instalacím nových výstav a zlepšení servisu pro návštěvníky muzea. Během návštěvní sezóny na tyto činnosti nezbývá dostatek času ani volného personálu. Na základě sledovaných statistických dat se měsíce leden a únor dlouhodobě ukazují jako návštěvnicky nejslabší, a proto je toto období k uzavření expozic a výstav tím nejvhodnějším.


V roce 2018 bude dokončena  rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce stálé expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. Právě část historické expozice od středověku po baroko a cechy je poslední, která již řadu let čekala na svou rekonstrukci a aktualizaci.

Náklady na dokončení této poslední části expozice jsou vyčísleny ve výši 800.000,- Kč. Tyto náklady představují především materiál a služby, které není muzeum schopno zajistit vlastními silami. Veškeré odborné činnosti (ideový záměr, scénář, realizační scénář), projektové, fotografické, výtvarné, výstavní, konzervátorské a instalační práce zajišťuje muzeum ze svých zdrojů a svými odbornými pracovníky.

Již v roce 1999 byla zahájena postupná obnova stálé regionální expozice Českolipska. Důvodem rozhodnutí bylo především již neúnosné „zastarání“ obou jejích částí. Část přírodovědná byla vytvořena v roce 1969 a část historická v roce 1970. Informace zde prezentované byly již dlouhodobě překonané a neodpovídaly současné úrovni vědomostí o Českolipsku a České Lípě. Také vystavené sbírkové předměty bylo a je nutné obměnit a doplnit o nově získané předměty ze sbírkotvorné činnosti. Technické a výstavní prvky jsou historicky překonané a jejich opotřebení odpovídá dlouhodobému používání.

Rekonstrukce stálé regionální expozice byla v letech 1999 až 2002 financována pouze z příjmů muzea. V roce 2003 a 2004 byla zahájena rekonstrukce regionálních expozic za finanční podpory Města Česká Lípa.

Od roku 2005 do roku 2009 byla rekonstrukce expozic financována z prostředků Libereckého kraje, příjmů muzea a ze sponzorských darů. V roce 2010 muzeum získalo další příspěvek od města Česká Lípa. Od roku 2011 do roku 2015 však již muzeum provádělo jen drobné rekonstrukční úpravy z vlastních příjmů . Až v roce 2016 získalo muzeum od města Česká Lípa příspěvek na dokončení výše popsané poslední části historické stálé expozice ve výši 500.000,-Kč.

V roce 2018 bude také pokračovat zavádění prezentace některých prostor, které přímo souvisejí s původní funkcí klášterního areálu. Prohlídka muzejních expozic a výstav tak bude současně prohlídkou ojedinělého klášterního komplexu. K tomuto budou využity především prostory kaplí Loreta a Nejsvětější Trojice a Svaté schody.

Současně s úpravami a doplňováním expozic probíhají i práce v expozičních a výstavních prostorách. Je nutné zdůraznit, že drtivou část všech oprav, úprav, instalací a výtvarných realizací provádí muzeum vlastními silami, především díky svým odborným pracovníkům, kteří jsou správci jednotlivých expozičních celků.

(jv,libereckenovinky.cz,foto:muzeumčeskálípa)